close
Széchenyi István Egyetem
Fürdőturizmus szakközgazdász
Széchenyi Egyetem
Széchenyi István Egyetem

Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél gazdaságtudományok képzési területen és közgazdász szakképzettség

A szakirányú továbbképzés megnevezése: FÜRDŐTURIZMUS SZAKKÖZGAZDÁSZ

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

fürdőturizmus szakközgazdász

A szakirányú továbbképzés képzési területe:

gazdaságtudományok

A felvétel feltételeként:

Legalább alapképzésben (korábbi főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél gazdaságtudományok képzési területen és közgazdász szakképzettség

A képzési idő: 2 félév

A szakképzettség megszerezéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági- és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi- és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus marketing menedzsment, fürdőturizmus menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció és integráció menedzsment, településfejlesztés és tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő társadalmi-, gazdasági-, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására.

A továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
 • A tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalára, következtetések levonására,
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, − szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat,
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére,
 • A műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére,
 • Rendszerszemléletű, gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére,
 •  fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok menedzser szemléletű üzemeltetésére,
 • A korszerű gyógy-, és élményfürdők menedzselésére, irányítására;
 • A fürdő, mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatásainak összeállítására, vezetésére;
 • Integrált ismeretek alkalmazására a fürdőturizmus területén.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • Kreativitás, rugalmasság,
 • Szakmai igényesség,
 • Probléma felismerő és megoldó készség,
 • Intuíció és módszeresség,
 • Tanulási készség és jó memória,
 • Széles műveltség,
 • Kommunikációs készség,
 • Korszerű informatikai eszközök alkalmazására, kezelésére való nyitottság
 • Információ feldolgozási képesség,
 • Környezettel szembeni érzékenység,
 • Elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • A szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • Kezdeményezés, személyes felelősségvállalás és gyakorlás, döntéshozatal,
 • Alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Az e szakon végzettek – megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képesek

 • A fürdőturizmussal kapcsolatos folyamatok átlátására, elemzésére, megszervezésére, megtervezésére, végrehajtására és irányítására;
 • a szolgáltató komplexumok üzemeltetéshez szükséges műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretek gyakorlat alkalmazására a vezetői feladatok ellátása során;
 • kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására figyelembe véve a gazdaságosság és a hatékonyság elveit is ezen a területen;
 • Képesek e szakmai területen folyamatosan figyelemmel kísérni a változó jogi és technikai környezet tényezőit is;
 • A korszerű fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok által kínált szolgáltatási területek hatékony irányítására,
 • A korszerű fürdő-, szálloda és wellness komplexumok gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges technikai, információs, humán- erőforrások ésszerű, hatékony felhasználására,
 • Az általuk vezetett szolgáltatási komplexumok fenntartásához, műszaki és gazdasági fejlesztéséhez szükséges vezetői döntések meghozatalára, a technológiai folyamatok menedzselésére.
 • Alkalmassá válnak a szakmai területükön a hazai és nemzetközi tapasztalatok, eredmények feldolgozásra, és munkájukba való adaptálásra.
Tanulj a Széchenyi István Egyetemen!

Képzés ideje

2 félév

Képzési típus

Szakirányú továbbképzés

Oklevél típusa

Szakképesítés

Képzés helye

Győr

Finanszírozási típusa

Önköltséges