close
Miskolci Egyetem
Turizmus-vendéglátás
Miskolci Egyetem
Miskolci Egyetem

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés
(Tourism and Catering at ISCED level 5)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

– szakképzettség:
– felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon
– felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
– Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism
– Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering
– választható szakirányok: turizmus (Tourism), vendéglátó (Catering)

Képzési terület: gazdaságtudományok
Képzési ág: üzleti
Besorolási alapképzési szak: turizmus-vendéglátás

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti
munkakör(ök):
1331 Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
3631 Konferencia- és rendezvényszervező
3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
3641 Utazási tanácsadó, szervező, idegenforgalmi ügyintéző
4221 Utazásszervező, tanácsadó
4222 Recepciós
4223 Szállodai recepciós
5131 Vendéglős
5132 Pincér
5133 Pultos
5233 Idegenvezető

A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

– az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 55%–45%;
– az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév,
legalább 560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább
240 óra. Részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét;
– a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma:
legalább 90 kredit;
– a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma:
legalább 30 kredit.

A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények:
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának legalább 30%-a.

A felsőoktatási szakképzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és nonprofit
szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek
képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.
A turizmus szakirányon továbbá megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására;
a vendéglátás szakirányon továbbá speciális ismereteket szerezzenek a különböző helyekre települt, eltérő szintű, felszereltségű, üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglő, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák
a) tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen):
– ismerik a turizmus és vendéglátás fogalmait, működési rendszerét és társadalmi-gazdasági hatásait;
– ismerik a turizmus és vendéglátás hazai és nemzetközi piacának alapvető jellemzőit,
– alkalmasak a vendéggel való kapcsolattartásra, munkájukat etikus, szolgáltatói attitűd
jellemzi;
– ismerik és képesek a munkaterületükön használt szakmai szoftverek alkalmazására,
– képesek egy idegen nyelven, középfokon, írásban és szóban kommunikálni,
szakterületükhöz tartozó munkafeladatok végrehajtása során;
– ismerik a turisztikai és vendéglátó marketing eszközrendszerét és alkalmasak a
vállalkozások marketing tevékenységében történő közreműködésre (részvétel marketing
tervek elkészítésében, termékek reklámozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában
stb.);
– ismerik a szállásadó vállalkozások típusait és működési folyamatait, alkalmasak recepciós, szállodai portás, house-keeping és szobafoglalási feladatok ellátására és a szálláshelyi vendéglátó egységekben jelentkező feladatok elvégzésére;
– ismerik a turisztikai és vendéglátó rendezvények főbb típusait, jellemzőit és képesek
rendezvényszervezési feladatok ellátására; turizmus szakirányon továbbá
– ismerik a turizmus földrajzi alapjait, képesek magyar és nemzetközi turizmusföldrajzi
ismereteiket alkalmazni a turisztikai termékek tervezése és értékesítése során;
– ismerik a magyar és külföldi kultúrák értékeit, a művelődéstörténet főbb eseményeit,
képesek ezen ismereteik alapján interkulturális szemléletet kialakítani;
– ismerik a turisztikai desztinációk működését és képesek térségszervezési ismereteiket
alkalmazni a turisztikai desztinációs feladatok végrehajtása során;
– ismerik az utazásszervezés és -közvetítés üzletágait, alkalmasak utazási irodai referensi, ügyintézői és tanácsadói feladatok elvégzésére;
– ismerik a vendéglátás, mint kiemelt kínálati elem szerepét a turizmus és szállásadás
területén, képesek a turisztikai termékek összeállításakor és értékesítésekor vendéglátói
ismereteiket alkalmazni;
– választásuk szerint beható ismeretekkel rendelkeznek a turizmus egy területén és ezáltal képesek az ezen a területen működő vállalkozásokban, intézményekben jelentkező
speciális tevékenységek ügyintézői, asszisztensi munkaköri feladatainak ellátására
(egészségturizmus, falusi turizmus); vendéglátó szakirányon továbbá
– a szakmai elvárásoknak megfelelő mélységben ismerik az ételkészítés és az értékesítés
során felhasznált élelmiszereket, illetve italokat és élvezeti szereket;
– ismerik és képesek a gyakorlatban is alkalmazni a vendéglátásban előírt higiéniai,
élelmiszer-biztonsági szabályokat;
– ismerik az ételkészítési, illetve értékesítési folyamatokat, képesek ellátni ezek különböző részfolyamatait, képes fogyasztóhatósági döntés meghozatalára, belső képzések megtartására;
– képesek részt venni a minőségirányítási, élelmiszer-biztonsági rendszerek képesítésének folyamatában, ezek működtetésében és belső felülvizsgálatában;
– alkalmasak arra, hogy a vendéglátásban jelentkező általános, illetve speciális táplálkozási igényeket adekvát módon kielégítsék;
– mikrobiológiai alapismereteket szereznek az élelmiszerek tartósítása, élelmiszermérgezések, élelmiszer-fertőzések területén;
– ismerik a vendéglátás alapvető gépeit, műszaki berendezéseit, eszközeit;
– ismerik a vendéglátás szervezési-vezetési fő- és részfolyamatait, gazdálkodási
összefüggéseit, képesek ezek gyakorlati alkalmazására;
– képesek üzleti tervek elkészítésében tevékenyen közreműködni, illetve elemzéseket
készíteni;
b) személyes, társas és módszerkompetenciák:
– problémafeltárás;
– kommunikációs készség;
– csapatmunkában való dolgozás, együttműködési készség;
– gyakorlatias feladatértelmezés;
– rendszerekben való gondolkodás;
– döntésképesség;
– eredményorientáltság;
– álláskeresési technikák alkalmazása, munkavállalói jogok és kötelezettségek ismerete.

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei:
– valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
– a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös
modul: 6 kredit;
– a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei:
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási
intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények:
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2)
komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
képzési és kimeneti követelménye

Tanulj a Miskolci Egyetemen!

Képzés ideje

4 félév

Képzési típus

Felsőoktatási szakképzés

Oklevél típusa

Oklevél

Képzés helye

Miskolc

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges

További képzések

10,000+ képzés közül választhatsz az ország bármelyik intézményében