close
Soproni Egyetem
Turizmus-menedzsment
Soproni Egyetem
Soproni Egyetem

Miért a Turizmus-menedzsment mesterszak?

Mert a Turizmus-menedzsment mesterszak képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított közgazdaság-tudományi, társadalomtudományi, vezetéstudományi, módszertani és szakirányú ismereteik birtokában képesek a turizmus területén önálló és átfogó tervezési, irányítási és koordinációs feladatok ellátására. Elsajátított elméleti és kutatás-módszertani ismereteik alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására a gazdaságtudományok területén.
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a turizmus rendszerének lényegét/tartalmát és elemeit, működési mechanizmusát, a turizmus specifikus összefüggéseit;
 • a turizmus rendszerének működését befolyásoló környezeti elemeket és fő hatókörüket;
 • a fenntartható fejlődés elveit, a fenntartható turizmus kialakításához szükséges technikákat/módszereket;
 • az ágazat egyes területeinek – vendéglátás, szálloda (szálláshely) ipar-, utazásszervezés és közvetítés, rendezvény és konferenciaszervezés, államigazgatás, regionális és helyi szervezetek, valamint a kapcsolódó területek, úgymint, közlekedés, kultúra, sport, egészség és életmód tevékenységeihez tartozó szakmai és vezetési ismeretek – gyakorlati alkalmazási lehetőségeit és technikáit;
 • az általános társadalmi–gazdasági környezet mechanizmusait, a piac működési elveit, a gazdálkodó szervezetek működési rendjét, céljait, a gazdálkodás eredményeit befolyásoló tényezőket, a fejlesztéshez szükséges finanszírozási források feltárását, értékelését, a fejlesztések menedzselését;
 • a vállalatok és szervezetek működési területeinek (tervezés, fejlesztés, pénzügyi és emberi erőforrás gazdálkodás, marketing tevékenység) vezetési-irányítási és koordinálási feladatait, különös tekintettel a turisztikai szervezetekre;
 • a különböző típusú és méretű vállalkozások, cégek vezetésére, irányítására és tevékenységeinek koordinálására vonatkozó elveket, technikákat és módszereket;
 • a turizmus nonprofit területéhez kapcsolódó tevékenységek típusait, működési mechanizmusukat, egymáshoz kapcsolódó részeiket települési, kistérségi, regionális, országos és nemzetközi szinteken egyaránt;
 • a turizmus nemzeti és nemzetközi intézményrendszerét, speciális jogi és közgazdasági szabályait és működési mechanizmusát;
 • a turizmus és szabadidőipar legújabb nemzetközi és hazai keresleti és kínálati trendjeit, illetve azok hatókörét;
 • azokat a sajátos technikákat, amelyek a tudományterület elméleti kérdéseinek kutatását és gyakorlati alkalmazását teszik lehetővé; a szakmai–etikai normákat és azok alkalmazását.

Mit tanulhat a Turizmus-menedzsment mesterszakon?

Turizmus-menedzsment mesterszak azokat várja, akik

 • a gazdaságtudományi képzésben (egyetemen, főiskolán) megszerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni, a turizmus szakterületére vonatkozó tudással bővíteni;
 • a már gyakorolt hivatásukhoz kapcsolódó, rendszerezett közgazdasági, menedzseri és szakmai tudás megszerzésére törekednek;
 • sokoldalú tudással felvértezett szakemberként helyi, regionális, országos, valamint nemzetközi szinten a turisztikai vállalkozásoknál, multinacionális cégeknél, a turizmus állami és önkormányzati irányítási, közigazgatási és tervezési intézményrendszerében, valamint a nonprofit szférában szeretnének elhelyezkedni;
 • érdeklődnek a turizmus egyes területeinek gyakorlati alkalmazási lehetőségei és technikái iránt.

Továbbtanulás és karrier lehetőségek

Turizmus-menedzsment mesterszakon végzettek továbbtanulhatnak a Széchenyi István Doktori Iskola programjain. A Doktori Iskola olyan képzést kíván megvalósítani, amely a mesterképzésekhez igazodva egy speciális területen teszi lehetővé, hogy a hallgatók piacképes ismereteket szerezhessenek. A doktori fokozat megszerzése nappali vagy esti tagozat, illetve egyéni képzés keretében történhet.

Turizmus-menedzsment mesterszakon végzett szakemberek alkalmasak:

 • vállalkozásoknál, közigazgatásban, valamint a nonprofit szférában egyaránt önálló (felső)vezetői pozíció betöltésére, hatékony vezetői és gazdálkodási döntések meghozatalára, különösen a turizmus területén;
 • a turisztikai szakterületeken jelentkező feladatok elvégzésére és megfelelő munkakörök irányítására és koordinálására;
 • az emberi, pénzügyi és technikai erőforrások hatékony felhasználására és e tevékenység vezetésére;
 • a fenntartható turizmus-fejlesztés jegyében kiemelten a tervezési és fejlesztési folyamatok turizmus specifikus és rendszerszemléletű irányítására;
 • a problémák komplex elemzésére, a megoldások integrált megközelítésére, önálló véleményalkotásra, a megoldás lehetséges eszközeinek differenciált alkalmazására;
 • piackutatási, stratégiaalkotási programok tervkészítési, irányítási, szervezési, értékesítési feladatainak megoldásában közreműködésre;
 • a turizmus mint tudományterület és mint gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti jelenség folyamatainak és összefüggésrendszerének felismerésére és azok elméleti és gyakorlati alkalmazására;
 • a turizmus makro és mikro folyamatainak elemzésére, irányítására/befolyásolására és koordinálására;
 • a turizmushoz kapcsolódó egyéb (kultúra, közlekedés, természetvédelem, sport, egészség és életmód) tevékenységek fejlesztésére és az ott dolgozók munkájának összehangolására, irányítására;
 • beosztottjaik számára is önálló életpálya tervezésére;
 • magas szintű üzleti kommunikációra két idegen nyelven, melyek közül az egyik az angol nyelv.
Tanulj a Soproni Egyetemen!

Képzés ideje

4 félév

Képzési típus

Mesterképzés

Oklevél típusa

Diploma

Képzés helye

Sopron

Finanszírozási típusa

Ingyenes, Önköltséges