close
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
Turizmus- és utazásjogi szakközgazdász / szaktanácsadó szakirányú továbbképzés
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés célja a turizmus állami, önkormányzati és szakmai intézményrendszerét, a szereplők tevékenységeit, együttműködésük szükségességét és lehetőségeit, valamint a vonatkozó előírásokat ismerő szakemberek képzése, akik elsajátított elméleti és gyakorlati, Európai uniós és hazai jogi ismereteik birtokában képesek a jogi konfliktushelyzetek felismerésére, megelőzésére, illetve megoldására. A képzés végső célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek a turizmus állami/önkormányzati szabályalkotó, irányító és jogalkalmazó szintjén, a különféle turisztikai szolgáltatók, valamint a fogyasztóvédelem területén szükségesek.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben.

Részvétel feltétele:
-    szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség;
-    szaktanácsadó szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:
A képzésre elsősorban azokat a turizmus-vendéglátás ágazatban (a turizmus állami irányításában, önkormányzatnál, TDM szervezetnél, utazási irodában, szállás- és vendéglátóhelyen, közlekedési társaságnál stb.) dolgozó, szakemberek jelentkezését várjuk, akik a jogi konfliktushelyzetek felismeréséhez, megelőzéséhez, illetve megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket kívánnak elsajátítani. A képzésen megszerezhető ismeretek a fogyasztóvédelem területén dolgozó szakemberek számára is hasznosak.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    szakközgazdász szakon: turizmus- és utazásjogi szakközgazdász;
-    szaktanácsadó szakon: turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Ismeri
-    a turizmuságazat, illetve a turizmusjog fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit;
-    a meghatározó turizmusjogi szabályozó rendszert és a szakmai nyelvezetet;
-    és érti a turizmus intézményrendszerét és jogi környezetét, valamint a turizmusjog hazai és nemzetközi struktúráját;
-    az Európai Unió turizmushoz is elválaszthatatlanul kötődő alapszabadságait és alapelveit, a turizmussal kapcsolatos döntési folyamatait és jogszabálytípusait, továbbá konfliktuskezelési és -megoldási mechanizmusait;
-    a turizmus szempontjából fontos, illetve népszerű célterületek európaitól eltérő jogrendszerét;
-    a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás korszerű módszereit;
-    a turizmus és a társadalom más alrendszerei közötti legfontosabb összefüggéseit.
Képes:
-    turisztikai szolgáltatók, illetve közreműködők turisztikai jogi tevékenységének előkészítésében, megvalósításában, valamint a lehetséges turizmusjogi konfliktusok megelőzésében és megoldásában való részvételre, azok tervezésében és irányításában való közreműködésre a gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően;
-    a turisztikai szolgáltatóknál jelentkező problémák kezelési és megoldási módszereinek kreatív alkalmazására;
-    magas szintű írásos és szóbeli kommunikációra a turizmus szereplőivel és közöttük;
-    magabiztosan és innovatív megoldásokat alkalmazva a képzési területen összetett és előre nem látható problémák megoldására.
Attitűdje:
-    a turisztikai szakma értékeit és normáit vállalja, törekszik azok kritikai értelmezésére és továbbfejlesztésére;
-    kulturált, etikus és tárgyilagos hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a szakmai problémákhoz való viszonyulása során;
-    munkájában figyel a szélesebb körű ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre és érdekekre;
-    átfogó gondolkodás jellemzi;
-    a fogyasztók felmerülő problémáihoz empatikusan viszonyul, ugyanakkor képes azokat megfelelő távolságtartással és kritikával kezelni;
-    rendszerező és elemző gondolkodásra képes;
-    jó problémafelismerő készség és megoldóképesség jellemzi;
-    képes önálló munkavégzésre;
-    kiváló kommunikációs készséggel és információfeldolgozási képességgel rendelkezik.
Autonómiája és felelőssége:
-    önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket;
-    felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért/szervezeti egységért, vállalkozásáért;
-    a turizmus társadalmi, gazdasági és jogi környezetében bekövetkező változások érdeklik, azokat folyamatosan figyelemmel kíséri és munkája során alkalmazza;
-    a szakmai döntések következményeinek felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 55 kredit
Gazdaságtudományok ismeretkör: 13 kredit
A turizmus rendszere és nemzetközi gyakorlata; pénzügytan; utazásszervezési ismeretek.
Vezetéstudományok ismeretkör: 8 kredit
Marketingmenedzsment, nemzetközi kommunikáció
Közigazgatási és jogi ismeretkör: 29 kredit
Közigazgatás, turizmusjog, EU és a turizmusban érintett desztinációk turisztikai és jogi intézményrendszere
Regionális tudományok ismeretkör: 5 kredit
Regionális politika, biztonságpolitika

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 5 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzés esetén: 2023. január 13., őszi félévben induló képzés esetén: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
‒    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
‒    szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete:
-    tavaszi félévben: 2023. március 6.
-    őszi félévben: 2023. szeptember 11.

Tanulj a MATE-n!

Képzés ideje

2 félév

Képzési típus

Szakirányú továbbképzés

Oklevél típusa

Szakképesítés

Képzés helye

Budapest

Finanszírozási típusa

Állami ösztöndíjas, Önköltséges