close
A2 Stúdió
Kulturális rendezvény szervezője
A2stúdió-logo
A2 Stúdió

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Kulturális rendezvény szervezője szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat.

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el:

 • Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intézményrendszerét és helyi közösségeit.
 • Kulturális rendezvényeket tervez.
 • Közművelődési projekteket valósít meg.
 • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
 • Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést.
 • Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
 • Lebonyolítási forgatókönyvet készít.
 • Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokommunikációs eszközöket használ.
 • Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel.
 • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el.
 • Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási tevékenységet végez.
A SZAKKÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ KÉPES
 • Megismeri és felméri az adott település, településrész és a régió múltját, társadalmi és gaz-dasági helyzetét, természeti, kulturális, közösségi értéke-it, hagyományait, melyeket összegezve képes esettanulmányt készíteni
 • Eligazodik a helyi társadalom, az adott település intézményei, közösségei és sajátosságai között, kapcsolatokat épít a közös célok elérése, a közös hagyományok ápolása érdekében. Alkalmazza a kapcsolatépítés módszereit.
 • Ösztönzi a helyi kulturális hagyományok megőrzését és új hagyományok megteremtését, segíti az egész életen át tartó tanulás megvalósulását.
 • Kezdeményezi, szervezi, segíti a művelődéssel kapcsolatos projektek, a közösségi programok megvalósulását. Elemzi az intézmények és szervezetek környezetét.
 • Helyi és térségi kapcsolatokat, testvér települési kapcsolatokat épít.
 • A programok szervezésébe bevonja a helyi társadalom képviselőit, civil szervezeteit, intézményeit és vállalkozóit.
 • Kulturális rendezvényeket, közművelő-dési projekteket tervez és valósít meg a szakma szabályai szerint. A rendez-vény típusának meg-felelően használja az új és a már bevált szervezési módszereket
 • Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstratégiájának kialakításában.
 • Eligazodik a rendezvények szervezésére vonatkozó munka-, tűz-, baleset-, környezet-, egészségvédelmi jogszabályok között.
 • Kulturális rendezvénnyel kapcsolatos lebonyolítási forgatókönyvet készít.
 • Elkészíti a rendez-vény forgatókönyvéhez kapcsolódó költségtervet, segíti a forrásteremtést.
 • Megtervezi a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit.
 • A szervezet és a rendezvény előírásai szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el hagyományos és digitális eszközök igénybevételével.
Tanulj az A2 Stúdiónál!

Képzés ideje

3 hónap

Képzési típus

Felnőttképzés

Oklevél típusa

Tanúsítvány

Képzés helye

Pilis

Finanszírozási típusa

Önköltséges